เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

     เดิม “สามเรือน” เป็นชื่อบ้าน เนื่องจากเดิมมีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ 3 ครอบครัว อยู่คนละฝั่งกับตำบลคลองตาลด้านทิศตะวันออก ซึ่งปัจจุบัน คือ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 “บ้านสามเรือน” ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น แต่ยังคงใช้ชื่อเดิมเป็นชื่อตำบล
ปัจจุบันตำบลสามเรือน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

      เดิมเป็นสภาตำบลสามเรือน ต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 9 ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
0.02s. 0.50MB