เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประม าณ 41.63 ตารางกิโลเมตร (มีเนื้อที่จำนวน 26,021.254) มีอาณาเขต ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับจรดแม่น้ำยมและตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสามเรือน มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านทางทิศตะวันตกของพื้นที่ของตำบล และมีคลองธรรมชาติจำนวนหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูก


การปกครอง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโว้ง
ผู้ใหญ่นิคม ทิพย์สังวาลย์
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโป่ง
กำนันจรูญ สนทิม
หมู่ที่ 3 บ้านสามเรือน
ผู้ใหญ่ภรภัทร ธนพงษ์ปภา
หมู่ที่ 4 บ้านกรุ
ผู้ใหญ่มลเทียร อินยอด
หมู่ที่ 5 บ้านโรงเจ๊ก
ผู้ใหญ่ประทีป ชลชาญกิจ
หมู่ที่ 6 บ้านป่ามะม่วง
ผู้ใหญ่โชติกา อ้นชู
หมู่ที่ 7 บ้านลำยวน
ผู้ใหญ่เฉลิม แจ่มสอาด
หมู่ที่ 8 บ้านวัดใหม่
ผู้ใหญ่ชรัชฎ์ พุฒจร
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคร้า
ผู้ใหญ่สมจิตร บวบจิตร
หมู่ที่ 10 บ้านนิคม
ผู้ใหญ่สำเนา สาระเกตุ
หมู่ที่ 11 บ้านสมาคมนา
ผู้ใหญ่เริ่ม มิดชิด

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน บางส่วน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3


จำนวนประชากร (ณ กันยายน 2555)

ตำบลสามเรือนมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 6,386 คน แยกเป็นชาย 3,111 คน หญิง 3,275 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,038 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยทั้งตำบล 153 คน/ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านหนองโว้ง165149314101
2บ้านคลองโป่ง351371722226
3บ้านสามเรือน668515156
4บ้านกรุ302328630200
5บ้านโรงเจ๊ก287296583189
6บ้านป่ามะม่วง247247494157
7บ้านลำยวน414433847254
8บ้านวัดใหม่451503954295
9บ้านห้วยคร้า308291599214
10บ้านนิคม337377714229
11บ้านสมาคมนา183195378117
รวม3,111 3,275 6,386 2,038

อาชีพ

อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ รองลงมายังมีอาชีพรับจ้าง รับราชการ และค้าขายตามลำดับ ส่วนอาชีพเลี้ยงสัตว์ทำนานั้นมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งเห็นได้ว่าทำไร่ และทำสวนผลไม้นั้นเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล

โรงแรม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมสุโขทัยรีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5, 7 ปั๊มน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
โรงสี (ขนาดเล็ก) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงสีขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4,8 โรงสีชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
สหกรณ์ศรีสำโรง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 110.02s. 0.50MB