เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563129
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 146
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน139
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.25623 ไตรมาส 1-4 438
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตค.61-กย 62131
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี135
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ25621108
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ25621165
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากรายรับ ปี 2560194
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส4 ปี 621102
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับ ประจำปี 25621126
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 21152
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611248
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 1117
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 31108
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559190
งบแสดงฐานะการเงินปีพ.ศ.25581260
งบแสดงฐานะการเงินปีพ.ศ.25571251
งบแสดงฐานะการเงินปีพ.ศ.25561241

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB