เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563157
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 163
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน154
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.25623 ไตรมาส 1-4 457
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตค.61-กย 62147
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี151
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ25621128
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ25621187
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากรายรับ ปี 25601110
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส4 ปี 621118
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับ ประจำปี 25621143
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 21168
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611267
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 1134
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 31123
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25591103
งบแสดงฐานะการเงินปีพ.ศ.25581273

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB