เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560821 พ.ย. 60
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256119610 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611166 ต.ค. 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-008 สายห้วยคล้า-หนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย2045 ต.ค. 60
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก2417 พ.ย. 59
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง2107 พ.ย. 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนโครงการวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพักน้ำ) หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก2037 พ.ย. 59
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง2597 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4,7และ 822812 ก.ย. 59
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4,7และ8 2141 ก.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 591984 ก.ค. 59
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙2174 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำสายคลองห้วยคล้า หมู่ที่ ๙19127 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านวัดใหม่19327 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านวัดใหม่19727 มิ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านไม้งาม19319 มิ.ย. 59
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙1986 มิ.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙1956 มิ.ย. 59
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙1926 มิ.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม แบบ สขร.๑2046 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 41-60 | 3/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB