เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1937 ก.ย. 61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15321 ส.ค. 61
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะ และ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)16614 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1673 ส.ค. 61
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองโป่ง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย22214 มิ.ย. 61
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 82-008 สายห้วยคล้า-หนองไผ่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21220 พ.ย. 60
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายห้วยคล้าหนองไผ่ หมู่ที่ 9 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)2166 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2466 พ.ย. 60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25601201 พ.ย. 60
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256122410 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611486 ต.ค. 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-008 สายห้วยคล้า-หนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย2465 ต.ค. 60
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก2797 พ.ย. 59
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง2447 พ.ย. 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนโครงการวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพักน้ำ) หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก2417 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4,7และ 826612 ก.ย. 59
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา19424 พ.ค. 59
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา19423 พ.ค. 59
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง21323 พ.ค. 59
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา18823 พ.ค. 59
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB