เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง153 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน สุโขทัย 81-5313 สุโขทัย (ประจำเดือน มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1425 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 602 สุโขทัย (ประจำเดือน มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1725 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2118 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2117 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2217 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2117 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2011 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนรินทร์ เจียนพันธ์ ถึงที่นายเฉลิม เรืองดี หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2211 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางกุหลาบ ถึงที่นางสาวจันที มิดชิด หมู่ที่ 6 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอ2111 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5313 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2011 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1811 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง178 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง208 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง328 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6436 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง314 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกโค้งทางแยก หมู่ที่ 9 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง304 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง343 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2029 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง, สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, สำหรับเครื่องตัดหญ้า (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2729 ม.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB