เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1525 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1321 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นฝอยละอองเคมี ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1221 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1221 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1315 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรรถไถปรับเกรดเกลี่ยคันคลองตาเบ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1115 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1014 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1314 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1114 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง88 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมน้ำแข็งและผ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง248 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง208 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง134 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด ประเภท เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง242 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง182 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง151 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 602 สุโขทัย (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง930 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง, สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, สำหรับเครื่องตัดหญ้า (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1130 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัดท้าย หมายเลขทะเบียน สุโขทัย 81-5313 สุโขทัย (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1530 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 301 สุโขทัย (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1230 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB