เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 2130 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้า่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านกรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย17612 ก.พ. 62
การเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 2251 พ.ย. 61
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองโว้ง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย23114 มิ.ย. 61
เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ปีการศึกษา 256136114 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลสามเรือน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย30319 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่เริ่ม มิดชิด ถึงบ้านนายบรรจง เพ็ญศรี หมู่ที่ 11 บ้านสมาคมนา ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย32819 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเผื่อน สั่งสอน บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 24919 ม.ค. 61
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านวัดใหม่ (เททับของเดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านวัดใหม่ ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย25817 ม.ค. 61
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง3647 พ.ย. 59
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4,7และ8 2721 ก.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำสายคลองห้วยคล้า หมู่ที่ ๙25627 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านวัดใหม่26327 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านวัดใหม่25927 มิ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านไม้งาม25519 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙25116 พ.ค. 59
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๕ สาย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๙ ตำบลสามเรือน21926 เม.ย. 59
ประกาศเรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.924330 มี.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐๕ โคม25928 มี.ค. 59
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในตำบล หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลสามเรือน25711 มี.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB