เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง, สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, สำหรับเครื่องตัดหญ้า (ประจำเดือน มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1225 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 301 สุโขทัย (ประจำเดือน มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1725 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2319 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564362 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564472 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาของสมนาคุณในการดูงานโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564482 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5313 สุโขทัย (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563)4430 ต.ค. 63
ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง, สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, สำหรับเครื่องตัดหญ้า (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563)4330 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 602 สุโขทัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25633930 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 301 สุโขทัย (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563)4030 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644029 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 25634228 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงการแข่งขันกีฬาในงานประเพณีลอยกระทงวัดคลองโป่ง ประจำปี 25633726 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่่งขันกีฬาในงานประเพณีลอยกระทงวัดคลองโป่ง ประจำปี 25633726 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาในงานประเพณีลอยกระทงวัดคลองโป่ง ประจำปี 25633926 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟสนามโครงการแข่งขันกีฬาในงานประเพณีลอยกระทงวัดคลองโป่ง ประจำปี 25633426 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาในงานประเพณีลอยกระทงวัดคลองโป่ง ประจำปี 25633526 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่จัดงานฯ โครงการแข่งขันกีฬาในงานประเพณีลอยกระทงวัดคลองโป่ง ประจำปี 25633826 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บกลีบกระทงผ้าพร้อมผ้าระบายสำหรับประดับหน้ารั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ในช่วงประเพณีงานลอยกระทง3726 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ 711-50-00013226 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB