เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

เรื่อง  ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ ๕  บ้านโรงเจ๊ก

............................................................ ....

                    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคาก ลางไว้ในระบบข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์   เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง   นั้น

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน   ได้ดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก  ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว  ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๘๐  ตาราเมตร  ราคากลาง ๔๕,๔๐๐.- บาท  (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙              

                                                                                              

 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………

          (นายบุญเลิศ    กลิ่นเคล้า)

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนกลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB