เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนโครงการวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพักน้ำ) หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

เรื่อง  ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพักน้ำ) หมูที่ ๕  บ้านโรงเจ๊ก

............................................................ ....

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต                พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคาก ลางไว้ในระบบข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์   เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง   นั้น

 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน  ได้ดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพักน้ำ) หมูที่ ๕  บ้านโรงเจ๊ก  ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  ราคากลาง        ๓๒,๘๐๐.- บาท  (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙          

                                                           

 

 

   (ลงชื่อ)……………………………………

         (นายบุญเลิศ    กลิ่นเคล้า)

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนกลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB