เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังตับจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน อบต.สามเรือน126
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563119
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน125
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน124
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.สามเรือน126
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต122
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 62126
แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี124
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62122
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562126
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต121
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563120
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562117
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง110
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการ110
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต110
มาตรการป้องกันการรับสินบน19
มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี17
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม17
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ16

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB