เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังตับจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน อบต.สามเรือน145
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563139
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน160
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน142
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.สามเรือน140
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต140
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 62152
แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี147
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62138
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562148
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต138
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563142
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562134
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง129
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการ125
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต128
มาตรการป้องกันการรับสินบน125
มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี119
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม119
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ121

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB