เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังตับจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน อบต.สามเรือน167
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563166
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1328
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน176
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.สามเรือน165
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต162
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 62171
แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี170
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62165
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562172
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต158
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563168
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562161
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง151
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการ140
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต148
มาตรการป้องกันการรับสินบน141
มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี130
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม132
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ135

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB