เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังตับจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน อบต.สามเรือน15
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 256312
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน12
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.สามเรือน13
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต12
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 6213
แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี12
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 6212
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.256217
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต13
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256313
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62-644199
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจตริต ปี 61-643124
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ5ปีพ.ศ.25601237
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี25601221

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB