เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม157
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฎิบัติราชการ150
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี ๒๕๖๒347
รายงานผลตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒250
กิจกรรมยกย่องและสนับสนุนบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม148
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-256352889

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB