เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฎิบัติราชการ112
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี ๒๕๖๒310
รายงานผลตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒212
กิจกรรมยกย่องและสนับสนุนบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม110
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-256352281

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB