เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเชาว์ฤทธิ์ ฤกษ์ดี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานปลัด

 • นางจุฑามาศ คงรักษา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวน้ำอ้อย อ่อนกล

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • นางสาวศิริลักษณ์ พุกำพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวสุดารัตน์ บุญเรือง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายวรปกรณ์ รู้รอบ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวชลธี อาคมวัฒนะ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสุวรรณ บัวเข็ม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาวนิดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวจิรัสมิณทรา นุชปาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเอกวิทย์ พึ่งกริม

  พนักงานสูบน้ำ

 • นางทิพวัน มณีรัตน์

  แม่บ้าน

 • นายจรัน กันเชื้อ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายณรงค์ เขียวแสง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายทวีศักดิ์ แก้วจีน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายอุเทน ด่านกลาง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายสมศักดิ์ พึ่งกริม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายดนัย เชื้อกุณะ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นางสาวปัทมาภรณ์ เอี่ยมนุ้ย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวศุจิกาญ นนทวฤทธิ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวเกษร เทพา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายจิรภัทร คอคง

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

 • นางสาวปพิชญา กล่ำบุตร

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวปัทมา แสงศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกิตติยา จีนมาก

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นายสุชาติ มลิลา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • - ว่าง -

  วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

 • นายเสน่ห์ หวังคีรีห์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายนเรศ ชุ่มเย็น

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายอภิชาติ นันทารัมภ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกนิษฐา เสถียรดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธัญญารัตน์ ทองดี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวธูปหอม ภูทองพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสาวสนอง ท้องฟ้า

  ครู ค.ศ.1

 • นางจำเนียร บุญแตง

  ครู ค.ศ.1

 • สิบเอกสนธยา คมขำ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวนัตยาภรณ์ ภู่บุญ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวบริภัทร เพชรเอม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุพรรษา ทัดชั่ง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางบุญสม ทิมมะ

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวน้ำอ้อย อ่อนกล

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายโอรส ผิวนวล

  พนักงานเก็บขยะ

 • นายสมหมาย อัมพรภาค

  พนักงานขับรถขยะ

 • นายวินัย เบี้ยเลี่ยม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวธูปหอม ภูทองพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • สิบเอกพรศักดิ์ ยุบล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาววาสนา แสงทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบภายใน

 • - ว่าง -

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก)

0.02s. 0.75MB