เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญเลิศ กลิ่นเคล้า

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 • นางสาวจรินทร์ เสถียรดี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 • นายจิรายุทธ โภคานนท์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 • นายสุวิทย์ สาระเกตุ

  เลขานุการนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน0.02s. 0.50MB