เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญส่ง กันสุข

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 • นางธญานี จูสวย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 • นายเชาว์ฤทธิ์ ฤกษ์ดี

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน



สมาชิกสภา

 • นายสุเทพ ศิริทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสงวน ครุธแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายประดิษฐ์ ทองคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางธญานี จูสวย

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายชัชชัย พุ่มไม้

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญธรรม เกิดมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายพนม สุขเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายพิเชษฐ์ พุ่มน่วม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอำพันธ์ ใจทิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสวิง อิ่มชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายธนะชัย แจ่มมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางแสงเดือน นุชปาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมศักดิ์ อินจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายแจ้ง กลิ่นตลบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประสิทธิ์ เกิดมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมนึก แสงศิลป์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญส่ง กันสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายมานะ จีนมาก

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมาน ชมชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบรรจง เพ็ญศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายเศกสิทธิ์ ขลัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11





0.02s. 0.50MB