เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563928 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 7631 ม.ค. 63
ประกาศการรับชำระเงินค่าภาษี 3 ประเภท พ.ศ.256219828 ม.ค. 62
ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.256216228 ม.ค. 62
ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.256217328 ม.ค. 62
ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.256214828 ม.ค. 62
ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.256215628 ม.ค. 62
จดหมายข่าว 12828 ม.ค. 62
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 12328 ม.ค. 62
ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ 2561 3574 ม.ค. 61
คำแนะนำการชำระภาษี26920 ก.ค. 60
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดิน เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256028826 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256026122 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256025522 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้าย มาชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี 256025822 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ชำระเงินค่าโรงเรือนและที่ดิน ปี 256025822 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินภาษีประจำปี 256024922 ธ.ค. 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 255928616 ธ.ค. 58
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB