เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2419 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน1517 ส.ค. 63
รับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่ในตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลสามเรือน1811 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1711 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1331 ก.ค. 63
ทะเบียนภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​/ปราชญ์​ชาวบ้าน​3319 ก.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ329 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรืื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563241 มิ.ย. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25632231 พ.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2529 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2563732 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25637124 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก6521 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 25635517 ก.พ. 63
โครงการประชาคมหมู่บ้าน5414 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25636214 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.25624310 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องการรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 6031 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ปลอดขยะเปียก7624 ม.ค. 63
การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน1520 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB