เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลสามเรือน วันที่ 19 มี.ค.25642622 มี.ค. 64
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕661 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น8819 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน6917 ส.ค. 63
รับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่ในตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลสามเรือน7311 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓7911 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6131 ก.ค. 63
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓4828 ก.ค. 63
ทะเบียนภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​/ปราชญ์​ชาวบ้าน​15719 ก.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ789 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรืื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563691 มิ.ย. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25636831 พ.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ8229 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 25631462 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 256313324 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก14021 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 256310217 ก.พ. 63
โครงการประชาคมหมู่บ้าน10914 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563105214 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.25628310 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB