เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ89 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรืื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256381 มิ.ย. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563731 พ.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ729 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2563472 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25635024 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก4821 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 25633917 ก.พ. 63
โครงการประชาคมหมู่บ้าน4014 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25634514 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.25623010 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องการรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 4431 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ปลอดขยะเปียก5824 ม.ค. 63
การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน320 ม.ค. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ531 ต.ค. 62
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต51 ต.ค. 62
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต61 ต.ค. 62
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต10312 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ772 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256211717 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB