เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓211 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓231 ก.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ189 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรืื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563171 มิ.ย. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25631531 พ.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ1629 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2563582 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25635924 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก5821 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 25634717 ก.พ. 63
โครงการประชาคมหมู่บ้าน4614 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25635514 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.25623710 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องการรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 5131 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 6331 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ปลอดขยะเปียก6524 ม.ค. 63
การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน720 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน3320 ม.ค. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1031 ต.ค. 62
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต101 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB