เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621930 พ.ย. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.25642830 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562251 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564251 ต.ค. 63
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕341 ต.ค. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25635028 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6419 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน4517 ส.ค. 63
รับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่ในตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลสามเรือน4511 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓4511 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓3831 ก.ค. 63
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓2028 ก.ค. 63
ทะเบียนภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​/ปราชญ์​ชาวบ้าน​9619 ก.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ559 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรืื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563471 มิ.ย. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25634331 พ.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ5529 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 25631142 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 256310624 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก11321 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB