เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2563342 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25633424 ก.พ. 63
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก2821 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 25632617 ก.พ. 63
โครงการประชาคมหมู่บ้าน3014 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25632514 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.25622310 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องการรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 3131 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 3931 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ปลอดขยะเปียก4624 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน1820 ม.ค. 63
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต9112 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ662 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210617 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256210913 ส.ค. 62
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 25621138 ส.ค. 62
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 25625924 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวด้วยกระสอบทรายบริเวณคลองแดน หมู่ 610627 มิ.ย. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 7020 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623917 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB