เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยตาชม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 1อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของ อบต.ปากพระอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพชีล สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคมอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
งานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 2562อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
**ข่าวประชาสัมพันธ์** กำหนดรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดเดือน ตุลาคม 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาดำรงตำแหน่งที่ว่างอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB