เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด สุโขทัย 2563อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
สรุปราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียกอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปากพระอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เบี้ยเด็กแรกเกิดอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการอำเภอยิ้มอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
พิธีประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เบี้ยเด็กแรกเกิดอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียกอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การแปรรูปฟักเขียว ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประชุมสัญจรอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB