เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบโดยสาร มีขนาดการบรรทุกผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า30 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คันอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบโดยสาร มีขนาดการบรรทุกผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คันอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-014 สายคันคลองวัว เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สท 3002 หมู่ที่ 11 ตำบลสามเรือน(จำนวน2ช่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ขยายระยะเวลาการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกขยายสระสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรดอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี ๒๕๖๓ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลนาเชิงคีรีสัมพันธ์ ประจำปี 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกขยายสระสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรดอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB