เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดองค์ความรู้ (KM)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (ประเภทสามัญ)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ( ๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาพัฒนา ๔ (ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการสานเสวนา และสันทนาการ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITASอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
แบบแสดงช่องทาง วิธีการ และขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ื ๒อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8 -9 มิถุนายน 2563อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเองอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์เรืื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB