เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานงบแสดงฐษนะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB