เมนูหลัก

กิจการสภา-รายงาน

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งท่ี่ ๑

แชร์

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนกลับหน้ารวม กิจการสภา-รายงาน
0.01s. 0.50MB