ข้อมูลทั่วไป
      ทำเนียบเยาวชนตำบลสามเรือน
      สินค้าเกษตร
      สินค้าตำบลสามเรือน
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
      โลโก้ อบต.สามเรือน
      คำขวัญ อบต.สามเรือน
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ผู้ใหญ่บ้าน
      โครงสร้าง อบต.
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักงานปลัด อบต.
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สามเรือน
      มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
      ประกาศ อบต.สามเรือน
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      แผนการจัดการหาพัสดุ
      คำแนะนำการชำระภาษี
      งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
      งบแสดงฐานะการเงิน
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนการดำเนินงาน
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.
      รายงานประชุมสภา อบต.สามเรือน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      สำนักงานปลัด อบต.
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชกฤษฎีกา
      คู่มือปฏิบัติงาน
      กฎระเบียบกระทรวง
      พระราชบัญญัติ
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
      สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา
      สถานที่ราชการอื่น ๆ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ] 
      

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

           ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2551.pdf           

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2552.pdf          

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2553.pdf          

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554.pdf        

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555.pdf

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556.doc

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

           1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2557__หน้า.1-8.pdf

          2._ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี__พ.ศ.2557_น.9-18.pdf

          3.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2557_หน้า19-20_.pdf

          4._ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี__พ.ศ.2557_น.21-61.pdf

         5.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2557_หน้า62-81.pdf

      

    ทำรายการเมื่อ: 12-กค.-10at 13:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 42/2 หมู่ 4 ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  64120
โทร : 056-682601 Email : samruan_6212@hotmail.com
Copyright 2013.samruan.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer co.,LTD.