ข้อมูลทั่วไป
       ทำเนียบเยาวชนตำบลสามเรือน
       สินค้าเกษตร
       สินค้าประจำตำบลสามเรือน
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       โลโก้อบต.สามเรือน
       คำขวัญอบต.สามเรือน
       ประวัติทั่วไป
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       คำขวัญอบต.สามเรือน
       แผนที่ทางเดินน้ำ
       วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       โครงสร้าง อบต.
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักงานปลัด อบต.
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       กองสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
       คู่มือสำหรับประชาชน
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สามเรือน
       มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
       ประกาศ อบต.สามเรือน
       รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
       แผนการจัดการหาพัสดุ
       คำแนะนำการชำระภาษี
       งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
       งบแสดงฐานะการเงิน
       แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
       แผนอัตรากำลัง 3 ปี
       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
       แผนพัฒนา 3 ปี
       แผนการดำเนินงาน
       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       สำนักงานปลัด อบต.
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       พระราชกฤษฎีกา
       คู่มือปฏิบัติงาน
       กฎระเบียบกระทรวง
       พระราชบัญญัติ
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา
       สถานที่ราชการอื่น ๆ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ] 
      

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

           ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2551.pdf           

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2552.pdf          

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2553.pdf          

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554.pdf        

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555.pdf

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556.doc

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

           1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2557__หน้า.1-8.pdf

          2._ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี__พ.ศ.2557_น.9-18.pdf

          3.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2557_หน้า19-20_.pdf

          4._ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี__พ.ศ.2557_น.21-61.pdf

         5.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2557_หน้า62-81.pdf

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559.rar

    ทำรายการเมื่อ: 12-กค.-10at 13:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 42/2 หมู่ 4 ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  64120
โทร : 056-682601 Email : samruan_6212@hotmail.com
Copyright 2013.samruan.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer co.,LTD.