เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

 • นายเชาว์ฤทธิ์ ฤกษ์ดี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
  สำนักงานปลัด

  • นางจุฑามาศ คงรักษา

   หัวหน้าสำนักปลัด

  • นางสาวน้ำอ้อย อ่อนกล

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

  • นางสาวศิริลักษณ์ พุกำพันธ์

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • นางสาวสุดารัตน์ บุญเรือง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  • นายวรปกรณ์ รู้รอบ

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • นางสาวชลธี อาคมวัฒนะ

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • นายสุวรรณ บัวเข็ม

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  • นางสาวนิดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  • นางสาวจิรัสมิณทรา นุชปาน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • นายณรงค์ เขียวแสง

   นักการ

  • นายเอกวิทย์ พึ่งกริม

   พนักงานสูบน้ำ

  • นายสงวน กันเชื้อ

   คนงานทั่วไป

  • นางทิพวัน มณีรัตน์

   แม่บ้าน

  • นายจรัน กันเชื้อ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

  กองคลัง

  • นางนลินทิพย์ จิรพัฒน์ภูมิ

   ผู้อำนวยการกองคลัง

  • นางสาวศุจิกาญ นนทวฤทธิ์

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  • นางสาวเกษร เทพา

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  • นายจิรภัทร คอคง

   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • นายกฤชพณ ปั้นคล้าย

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  • นางสาวปพิชญา กล่ำบุตร

   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

  • นางสาวปัทมา แสงศรี

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  กองช่าง

  • นายสุชาติ มลิลา

   ผู้อำนวยการกองช่าง

  • นายเสน่ห์ หวังคีรีห์

   นายช่างโยธาชำนาญงาน

  • นายนเรศ ชุ่มเย็น

   ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  • นายอภิชาติ นันทารัมภ์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • นางสาวกนิษฐา เสถียรดี

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • นางสาวธัญญารัตน์ ทองดี

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

  กองการศึกษาฯ

  • นางสาวธูปหอม ภูทองพันธ์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  • นางสาวสนอง ท้องฟ้า

   ครู ค.ศ.1

  • นางจำเนียร บุญแตง

   ครู ค.ศ.1

  • นางสาวนัตยาภรณ์ ภู่บุญ

   ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวบริภัทร เพชรเอม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • นางสาวสุพรรษา ทัดชั่ง

   ผู้ดูแลเด็ก

  • นางบุญสม ทิมมะ

   ผู้ดูแลเด็ก

  กองสาธารณสุขฯ

  • นางสาวน้ำอ้อย อ่อนกล

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • นายโอรส ผิวนวล

   พนักงานเก็บขยะ

  • นายสมหมาย อัมพรภาค

   พนักงานขับรถขยะ

  • นายสายัน อยู่มณเทียร

   พนักงานเก็บขยะ

  กองสวัสดิการสังคม

  • นางสาวธูปหอม ภูทองพันธ์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  • สิบเอกพรศักดิ์ ยุบล

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  • นางสาววาสนา แสงทอง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  0.17s. 0.75MB