เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผลคะแนน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้ออบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 3อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(พ.ศ.2563-2567)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB